Παιδαγωγικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Συγκερασμός των τριών ιδιοτήτων

Κεφάλαιο 4.1.5: Τομείς Οργάνωσης και Διοίκησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Συγκερασμός των τριών ιδιοτήτων – Συγγραφέας Δηλαβέρη Βασιλεία
Στο Συλλογικό Τόμο: “Εφαρμογές στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης”,
Επιμέλεια Γεωργογιάννης, Π., ηλεκτρονική έκδοση: Πάτρα, 2015, σσ. 118-134.

Διαβάστε το κείμενο του κεφαλαίου εδώ

Comments are closed.