Άρθρο στο περιοδικό:  “Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών –  Έρευνα και Πράξη”,  Τεύχος 4,  Εκδ: Γρηγόρης,  2003

ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ:
«Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»,  σσ 77-86

Leave a Reply