5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω»

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης   (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.)

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω»,

7-9 Μαΐου 2010

Οι ομάδες συνεργασίας εκπαιδευτικών (team teaching) μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την

«Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» στην πράξη

Έρευνες, καταδεικνύουν ότι οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας που
προωθούνται από το ∆ΕΠΠΣ δε φαίνεται να διαμορφώνουν νέο εκπαιδευτικό κλίμα στα σχολεία.
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρηματολογούμε υπέρ της δημιουργίας «ομάδας συνεργασίας εκπαιδευτικών» με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης  εκπαίδευσης και της αναβάθμισης του ρόλου εκπαιδευτικού από «παθητικό δέκτη» των   τεκταινομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε «ενεργό συμμέτοχο και διαμορφωτή».

Η ομάδα αυτή, υπό προϋποθέσεις, λειτουργεί ενθαρρυντικά ώστε τα μέλη που συμμετέχουν να απεμπλακούν από τη «ρουτίνα της πεπατημένης» και να πειραματιστούν με μεθόδους πιο προκλητικές και πιο ωφέλιμες για τη  διδακτική και  μαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, θα ορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει «ομάδα  συνεργασίας εκπαιδευτικών» μιας σχολικής μονάδας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά  εκείνα που την καθιστούν αληθινή ομάδα και ποια οφέλη προκύπτουν για τους  εκπαιδευτικούς σε σχέση με την επικαιροποίηση της γνώσης τους, την καλλιέργεια  δεξιοτήτων αναστοχασμού, και κυρίως πώς η ομάδα διαμεσολαβεί γνωσιακά και  συναισθηματικά για την εφαρμογή καινοτομιών.

Leave a Reply